Společnost Lumika Slavkov s.r.o., IČO 25329383, se sídlem Náves 51, 683 52 Šaratice, je zapsaná v obchodním rejstříku ve složce C 25640 vedená u krajského soudu v Brně.

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávku zboží. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

Prodávající není odpovědný za zdržení předání zboží kupujícímu z důvodu chybné objednávky, či jeho nepřítomnosti na uvedené adrese v objednávce. V případě nepřítomnosti kupujícího může prodávající po dohodě zanechat objednané zboží k vyzvednutí na provozovně Náves 51, Šaratice.

Zboží lze objednat osobní, telefonickou, či elektronickou objednávkou. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: druh a množství zboží, místo dodání a identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa, telefon), případně identifikační údaje přejímající osoby, nebude-li zboží převzato kupujícím. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Zboží Vám může být doručeno naší firmou na zadanou adresu, nebo si je můžete vyzvednout osobě na naší provozovně, adresa Náves 51 Šaratice a to v pracovní době provozovny. Objednávku je třeba zadat minimálně dva pracovní dny předem před požadovaným dodáním! V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především náklady spojené s výrobou a expedicí zboží.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Kupní cena bude kupujícím uhrazena při převzetí zboží, a to v hotovosti, nebo převodem na účet či platební kartou přes náš web.

Faktura vystavená na základě objednávky mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

ROZVOZ ZBOŽÍ

Zajišťujeme rozvoz Vámi objednaného zboží. Vyhrazujeme si právo na dočasné zrušení této služby, pokud nám to nedovolí podmínky (porucha na vozidle). Rozvoz provádíme  PO –PA od 6,30 -18 hod, SO 6-8 hod / 10-11 hod. Vyhrazujeme si právo na čas dodání +- 30 minut od objednaného zboží. 

Aktuální ceny dopravy naleznete na stránce Platba a doprava.

ZÁRUKA

Na naše výrobky poskytujeme záruku jeden den. Výrobky musí být skladovány při teplotě do +8°C.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s ustanovením §53 občanského zákoníku má kupující možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se však nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data, která kupující uvede v objednávce slouží pouze ke správnému uskutečnění plnění objednávky a dodávky. Osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě ani jinak použita bez souhlasu nositele těchto dat, vyjma realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží kupujícímu.Kupující má právo kdykoliv požádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z databáze prodávajícího.Využíváním služeb internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromažďováním svých osobních údajů potřebných k uskutečnění a plnění objednávky a dodávky.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE A REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je Kupující povinen neprodleně hlásit Prodávajícímu. Za vady vzniklé po převzetí neručíme. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Místem pro uplatnění reklamace je kontaktní adresa Prodávajícího.

Postup při případné reklamaci:

  • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
  • zboží a kopii faktury přineste na provozovnu.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo v den zadání telefonické objednávky prodávajícímu.

Odesláním elektronické objednávky nebo zadáním telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání/zadání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží (včetně případných dopravních nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce. Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (je-li kupující osoba používající zboží pro podnikání), v platném znění.